Algemene Voorwaarden

Voorafgaand, definities:

AV: deze algemene contractsvoorwaarden CityDepot;

Belevering (of het werkwoord hiervan): het afleveren van de Producten op de exploitatieadres van de Klant;

CityDepot: CityDepot NV met KBO ondernemingsnummer 0627.630.877;

Diensten: de diensten die CityDepot verleent, waaronder Inontvangstneming, Opslag, Belevering, Post- en pakketservice, consultancy i.v.m. stadsdistributie, value added logistic services enz.

Inontvangstneming (of het werkwoord hiervan): de inontvangstneming door CityDepot van de Producten die werden afgeleverd op een distributiecentrum van CityDepot, bestemd voor de Klant;

Klant: de natuurlijke - of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en op basis van wiens opdracht CityDepot de in de Overeenkomst aangeduide Diensten verleent.

Opslag (of het werkwoord hiervan): de bewaring van de Producten op een distributiecentrum van CityDepot ten behoeve van de Klant;

Overeenkomst: het schriftelijke samenwerkingscontract afgesloten tussen de Klant en CityDepot met opname van o.a. de gekozen Diensten en bijhorende prijs;

Post- en pakketservice: het ophalen van Producten op het exploitatieadres van de Klant en het regelen van verzending via postdiensten aan de bestemmeling van de Producten;

Producten: de roerende goederen voorwerp van de Overeenkomst en bestemd voor de Klant.  Dit mogen nooit goederen zijn die, en dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om hierop toe te zien: niet compatibel zijn; bederfbaar zijn of bederfbare delen bevatten; een marktwaarde vertegenwoordigen van boven de 25.000 euro; omschreven kunnen worden als waardepapieren;

 

1. Juridische verhouding:

1.1. Alle contractuele relaties tussen CityDepot en de Klant worden beheerst door deze AV. Door het sluiten van de Overeenkomst bevestigt de Klant uitdrukkelijk voorafgaand deze AV te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.  Zo beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur geven aan een afwijking van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.2. De Klant mag de Overeenkomst enkel annuleren per aangetekend schrijven. Een annulatie is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door CityDepot. In geval van dergelijke aanvaarding is de Klant, naast de vergoeding voor de reeds geleverde prestaties of verschuldigde gelden, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de betreffende Overeenkomst, tenzij CityDepot een hogere schade aantoont. 

1.3. CityDepot neemt, behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst of elders in deze AV, geen enkele juridische maatregel in naam en/of voor rekening van de Klant, zoals: formulering van voorbehouden en protesten, ingebrekestelling van de vervoerder, bewerkstelliging van vaststellingen, neerlegging van klachten, schadeaangiften aan de verzekeraar, stuiting van verjaringen, instelling van rechtsvorderingen enz..  

 

2. Uitvoering:

2.1. CityDepot besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de Diensten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). 

2.2. CityDepot verleent de Diensten volgens de regels van de kunst, rekening houdend met de gekregen instructies en in overeenstemming met de Overeenkomst.  Enkel bij absolute noodzaak zal CityDepot van de gekregen instructies of de Overeenkomst afwijken.

2.3. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen lastens CityDepot worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend voor CityDepot, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of weigering door de Klant tot uitvoering van de Overeenkomst. 

2.4. Ingeval van hoogdringendheid en noodzaak kan CityDepot naar vrije keuze en ook zonder overleg, schade beperkende en bewarende materiële maatregelen nemen, en dit in het belang van CityDepot of/en de Klant.

 

3. Retentierecht – onderpand:

3.1. In alle gevallen, ongeacht van welke dienstverlening sprake is, heeft CityDepot op alle zaken, geldsommen en/of documenten die zij onder zich houdt een retentierecht jegens eenieder die afgifte hiervan verlangt en deze strekken voorts tot onderpand ten behoeve van CityDepot voor alle vorderingen op de Klant.

 

4. Ingeval van Inontvangstneming, Post – en pakketservice, Opslag en/of Belevering: 

4.1. De Klant zal CityDepot tijdig in kennis stellen van alle nodige informatie m.b.t. omvang, aantal, gewicht, colli, typeaanduiding, leveringsdata, Productkenmerken en eventuele behandeling daarvan (ver-/ompakking, labeling etc.) die voor CityDepot van belang is of waarvan de Klant in redelijkheid kan of moet weten dat die voor CityDepot van belang is, zodat CityDepot in staat wordt gesteld om zich voor te bereiden en de gewenste Diensten correct uit te voeren.

4.2. Ingeval van Inontvangstneming geldt de levering op een distributiecentrum  van CityDepot ten aanzien van de afleveraar als een rechtmatige levering aan de Klant.  CityDepot neemt dan in naam en voor rekening van de Klant de Producten in ontvangst en dit op risico van de Klant, o.a. voor wat betreft alle juridische gevolgen hiervan (klachttermijn enz.). Op het moment van aflevering op een distributiecentrum van CityDepot zal CityDepot wel de nodige inspanningen doen om de Producten namens de Klant conform de omschrijving op de vrachtbrief te controleren.  CityDepot controleert in dit verband uitsluitend op eerste zicht de uitwendige schade van de buitenste verpakkingslaag.  Indien de Producten uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn zal CityDepot handelen krachtens de in de Overeenkomst gemaakte afspraken, bij gebreke aan zulke afspraken zal CityDepot handelen krachtens de instructies van de Klant. Indien de instructies niet of niet tijdig verkregen kunnen worden maakt CityDepot namens de Klant een aantekening van schade op de vrachtbrief van de vervoerder.  

4.3. Ingeval van Post- en pakketservice geldt de levering door de postdienst aan de bestemmeling als levering en niet het moment van ophalen door CityDepot.  CityDepot haalt dan de Producten op in naam en voor rekening van de Klant, o.a. voor wat betreft alle juridische gevolgen hiervan (levertermijn enz.).

4.4.  CityDepot controleert nooit de inhoud van de verpakking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.5. Alle vracht- of verzendingskosten, belastingen, heffingen, boeten en dergelijke m.b.t. de Producten die voor rekening van de Klant worden betaald, moeten door de Klant op eerste verzoek aan CityDepot worden betaald.

4.6. De Klant is verplicht om CityDepot van te voren op de hoogte te stellen indien de Klant Producten onder rembours wil laten leveren. In dat geval zal de Klant vooraf aan CityDepot een voorschot betalen dat voldoende is om het rembours uit te betalen. Indien CityDepot niet uiterlijk op het moment dat de rembours moet worden betaald aan de leverancier een voldoende voorschot heeft betaald aan CityDepot, zal CityDepot de betreffende Producten niet in ontvangst nemen. De leverancier wordt alsdan doorverwezen naar de Klant. 

4.7. CityDepot levert de nodige inspanningen om de Opgeslagen Producten te bewaken als een goede huisvader. Hiertoe beveiligt zij de Opgeslagen Producten d.m.v. een alarm met cascadesysteem.

 

5. Prijzen:

5.1. De door CityDepot gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2.  De prijslijsten worden door CityDepot periodiek aangepast. De aldus gewijzigde prijzen zijn onmiddellijk, ook gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst, van kracht.

 

6. Factuurvoorwaarden:

6.1. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.  Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

6.2. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft CityDepot het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

6.3. De Klant dient de facturen van CityDepot, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. 

6.4. De aanvaarding van de factuur of betaling ervan houdt in dat de Klant de verleende Dienst als conform beschouwd.

 

7. Klachten:

7.1. De Klant moet alle klachten i.v.m. zichtbare en verborgen gebreken m.b.t. de Diensten melden binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling, door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.  

7.2. Een mogelijke klacht van een Klant zal geen aanleiding kunnen geven voor enig betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

7.3. Producten mogen na Belevering niet zonder de schriftelijke toestemming van CityDepot worden teruggezonden naar CityDepot.

7.4.  De Klant dient CityDepot ingeval van klachten op straffe van verval in staat te stellen om een deugdelijk onderzoek in te stellen.

 

8. Aansprakelijkheid:

8.1. Voor de Klant bedraagt de schadevergoeding waartoe CityDepot op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal (a) 20 % van de betreffende Product(en)waarde of van de waarde van de Overeenkomst ingeval van consultancy of (b) de tussenkomst van een verzekeraar van CityDepot indien deze laatste hoger dan het voorziene plafond van 20% zou zijn.

8.2.   In geval de Klant aanspraak meent te kunnen maken op een schadevergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.  Het is de Klant niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

8.3. CityDepot zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving;

gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar werknemers;

schade ten gevolge van externe factoren of overmacht waaronder begrepen wordt: ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, natuurfenomenen zoals vulkaanuitbarstingen. 

8.4. Binnen de voormelde grenzen is CityDepot in het bijzonder enkel aansprakelijk:

ingeval van Belevering: voor schade aan of verlies van de door CityDepot vervoerde Producten

ingeval van Opslag: bij voorraadverschillen indien de tekorten eventuele overschotten overtreffen met meer dan één procent van het aantal dat op jaarbasis werd opgeslagen; eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weggeboekt. 

 

9. Slotvoorwaarden:

9.1. CityDepot is te allen tijde gerechtigd om:

voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de verleende Diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

onvoorziene prijsstijgingen in externe kosten aan de Klant door te rekenen. Voorbeelden van dergelijke onvoorziene prijsstijgingen zijn gewijzigde wisselkoersen en van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen;

deze AV eenzijdig te wijzigen; deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten vanaf 30 dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene contractsvoorwaarden;

in het kader van de zakenrelatie persoonsgebonden gegevens in de betekenis van de bepalingen in de privacywetgeving op te slaan en te verwerken.

9.2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door CityDepot van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

9.3. Het is de Klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met CityDepot afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CityDepot.  Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

9.4. Een eventueel in gebreke blijven van CityDepot om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze AV, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

9.5. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze AV doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.  

 

10. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank:

10.1. Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht.

10.2. Ingeval van geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.