Privacybeleid

Uw privacy is sinds zijn oprichting een fundamentele waarde voor CityDepot. In een wereld die steeds digitaler wordt, moet CityDepot echter persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren. In dit document tracht CityDepot zijn beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen, zodat CityDepot uw vertrouwen kan blijven verdienen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.

Verzamelen van persoonsgegevens

Distributie activiteiten van CityDepot

Uw persoonsgegevens kunnen door CityDepot worden verwerkt voor het uitvoeren van en het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van zijn distributiediensten.

Die gegevens worden door CityDepot nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Opnemen van telefoongesprekken tussen de klanten van CityDepot en zijn medewerkers

CityDepot maakt notities van telefoongesprekken tussen bellers en medewerkers. De volgende gegevens worden geregistreerd of bewaard: de identificatiegegevens, het telefoonnummer, het gesprek, het tijdstip van de oproep, de duur van de oproep en de dienst waarop de oproep betrekking heeft.

Het opnemen van de gesprekken heeft tot doel de dienstverlening van CityDepot aan de klanten te verbeteren.

50 % van de oproepen (en de bovengenoemde gegevens die ermee verband houden) wordt geregistreerd en bewaard gedurende een periode van maximaal 6 maanden, waarna de gegevens worden vernietigd.

Websites van CityDepot

Uw persoonsgegevens kunnen door CityDepot worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.

Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons “Cookiesbeleid”

 

Gegevensverwerking door CityDepot voor directmarketingdoeleinden

Als u klant bent van CityDepot, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken – tenzij u tegen zulk verder gebruik bezwaar hebt gemaakt – om na de analyse van uw profiel contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden, om u te informeren over onze producten en diensten.

Als u geen klant bent van CityDepot, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In elk geval kunt u op elk moment uw toestemming intrekken (zie verder).

Verwerking van gegevens van kinderen

De producten en diensten van CityDepot zijn niet op kinderen gericht en CityDepot doet niet aan op kinderen gerichte promotie of marketing van zijn diensten. Als u denkt dat we per vergissing of onopzettelijk persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige hebben verzameld en gebruikt zonder geschikte toestemming (van een persoon die in staat en bevoegd is om toestemming te geven), breng ons dan op de hoogte via het inlichtingenformulier, opdat we zulke gegevens onmiddellijk van onze servers kunnen verwijderen en andere noodzakelijke correcties kunnen invoeren.

Doorgeven van persoonsgegevens

CityDepot gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de bpost‑groep, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u CityDepot uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Daarnaast kan toegang tot uw persoonsgegevens worden verleend aan onze ICT‑dienstverleners die soms gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverleners opgelegd.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw abonnement op onze diensten, voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

Gegevensbeveiliging

CityDepot neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. CityDepot verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u online via het webformulier contact met ons opnemen: http://www.citydepot.be/contact of door een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende adres: CityDepot NV, scheepvaartkaai 11, 3500 Hasselt. We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.privacycommission.be/.

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij CityDepot, Klein Mechelen 18a, 2880 Bornem

 

Laatst bijgewerkt: april 2018.